Inhoud

LOKAAL SPORTAKKOORD II

Verbeteren in beweging, samenwerken en ontwikkelen

LOKAAL SPORTAKKOORD II

In de gemeente Bunschoten zit sport en bewegen in het bloed. Dat uit zich aan de ene kant in een enorm hoge sportdeelname en aan de andere kant in de relatief hoge sportprestaties van plaatselijke teams en individuele sporters.

Wij zijn een ondernemende gemeente en haakten direct aan bij het Nationaal Sportakkoord (2020). Uit de kopgroep die zich toen bezig hield met de opzet kwam de Stichting Sportplatform Bunschoten voort. De prioriteit van het Sportplatform ligt bij het stimuleren van (een leven lang) sporten en bewegen voor iedereen.

Sport en bewegen is de basis van een gezonde leefstijl en moet voor iedere inwoner van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk toegankelijk zijn. Het platform onderneemt acties om sporten en bewegen te stimuleren en faciliteren. Het Sportplatform kijkt waar belemmeringen zijn, maar ook waar kansen zich aandienen.

De stichting heeft als doel om de verhoudingen in de sportwereld van de gemeente Bunschoten te bevorderen. Het platform voorziet de wethouder Sportzaken en de gemeenteraad van gevraagde en ongevraagde aanbevelingen.

Download

Download hier het Sportakkoord

  • Vitale beweegaanbieders

  • Vaardig in bewegen

  • Inclusie en diversiteit

  • Sociaal veilige sport

  • Duurzame sportinfrastructuur

LOKAAL SPORTAKKOORD II

Lokale Bunschoter sportverenigingen en sport-, beweeg- en zorgaanbieders, hierna te noemen “beweegaanbieders” én de gemeente Bunschoten hebben Sportakkoord II gesloten. In dit lokaal akkoord kiezen we voor speerpunten op de volgende thema’s:

  • Vitale beweegaanbieders – is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen.
  • Vaardig in bewegen – streeft naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan.
  • Inclusie en diversiteit – gaat over een toegankelijke en laagdrempelige sector, waarin iedereen die mee wil doen daadwerkelijk mee kan doen en waarin sprake is van kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname
  • Sociaal veilige sport – heeft als doel een basis te creëren waar iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport beleven.
  • Ruimte voor sport en bewegen – is gericht op het creëren van een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen

De stichting Sportplatform Bunschoten zorgt voor het initiëren, coördineren en monitoren van dit Lokaal Sportakkoord. Dit platform overlegt structureel met afvaardigingen van de gemeente en tevens met afvaardigingen van de overlegorganen voor binnen- en/of buitensport en daarnaast het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Voor dit overleg vormen de uitwerkingen van het Sportakkoord II de leidraad.

Dit akkoord is een dynamisch akkoord, waarbij met voortschrijdend inzicht nieuwe keuzes en interventies ingezet kunnen worden om lokale ambities na te kunnen blijven streven.

AMBITIES

Binnen de gemeente Bunschoten hebben de beweegaanbieders gekozen voor de onderstaande speerpunten. Om hier een concrete uitvoering aan te geven, worden per speerpunt gezamenlijke gedragen ambities en interventies beschreven.

Vitale sport- en beweegaanbieders

Het thema Vitale sportaanbieders is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen. De komende jaren brengen we meer focus aan op de onderdelen die echt belangrijk zijn voor kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid en stoppen we met de activiteiten zonder duidelijk doel. Er zijn voldoende tools, programma’s en initiatieven ontwikkeld en uitgedacht om sportaanbieders te vitaliseren, onze inzet in dit Sportakkoord is om ze daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen en aanbieders daarmee te versterken.

Daarom ligt onze aandacht bij het verstevigen van de basis: kwalitatief goede mensen, voldoende uitvoeringscapaciteit en een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders.

Vaardig in bewegen

Het thema Vaardig in Bewegen streeft naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. De basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd in je jeugd. Voor het versterken van die basis is samenwerking van verschillende domeinen cruciaal:

Sport, onderwijs, kinderopvang, de gemeente en meer. Ouders, sporttrainers, buurtsportcoaches en (vak)leerkrachten zijn samen nodig om dreumes, kind en jongeren met plezier aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden

Inclusie en diversiteit

Het thema Inclusie en diversiteit gaat over een toegankelijke en laagdrempelige sector, waarin iedereen die mee wil doen daadwerkelijk mee kan doen en waarin sprake is van kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Groepen mensen die niet of weinig sporten en bewegen, zoals mensen met een laag inkomen, lage opleiding, of een handicap, gaan dit ook niet snel vanzelf doen.

Sociaal veilige sport

Het thema Sociaal veilige sport heeft als doel een basis te creëren waar iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport beleven. Hiermee wordt het fundament van de sport verstevigd. Ongewenste situaties zoals discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing zijn een bedreiging om met plezier te kunnen sporten. Door sport in de kern veilig en verantwoord te organiseren, waarbij normen worden gesteld in lijn met de huidige maatschappelijke context, dragen we bij aan een sterker fundament, want iedereen die (top)sport heeft recht op een sociaal veilige omgeving.

Ruimte voor sport en bewegen

Het thema Ruimte voor sport en bewegen is gericht op het creëren van een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen. De komende jaren zetten we de koers van de Routekaart Verduurzaming Sport voort. Het resultaat, een duurzamere sportinfrastructuur, versterkt het fundament waarop de sport verder kan bouwen

Deelnemende partijen

Deze partijen zijn aangesloten bij het sportakkoord

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE

Sluit aan met jouw vereniging met het sportakkoord in Bunschoten.

Samen voor grote sportprestaties, samenwerking en de beste sportomgeving!