Inhoud

LOKAAL SPORTAKKOORD

Verbeteren in beweging, samenwerken en ontwikkelen

LOKAAL SPORTAKKOORD

Lokale Bunschoter sportverenigingen en sport-, beweeg- en zorgaanbieders, hierna te noemen “beweegaanbieders” én de gemeente Bunschoten hebben een lokaal sportakkoord gesloten.

In dit akkoord kiezen de betrokken partijen er voor om de volgende speerpunten te realiseren:

 1. Vitale beweegaanbieders – iedereen een zo passend mogelijk, bereikbaar en toegankelijk sport- en beweegaanbod, aangeboden door sterke en gezonde beweegaanbieders.
 2. Van jongs af aan vaardig bewegen – meer kinderen voldoen aan beweegnorm  en hun motorische vaardigheden nemen toe (focus 0 tot 12 jarigen). Iedere sporter krijgt beweegonderwijs en/of training van een vakleerkracht en/of gediplomeerde trainer.
 3. Inclusief sporten en bewegen – iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen zonder belemmeringen.
 4. Positieve sportcultuur – iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten en bewegen.
 5. Duurzame sportinfrastructuur – de hele gemeente Bunschoten voorzien van functionele, goede en duurzame sport- en beweegvoorzieningen.
 • Vitale beweegaanbieders

 • Van jongs af aan vaardig bewegen

 • Inclusief sporten en bewegen

 • Positieve sportcultuur

 • Duurzame sportinfrastructuur

AMBITIES

Binnen de gemeente Bunschoten hebben de beweegaanbieders gekozen voor de onderstaande speerpunten. Om hier een concrete uitvoering aan te geven, worden per speerpunt gezamenlijke gedragen ambities en interventies beschreven.

 1. Vitale sport- en beweegaanbieders

Wij vinden verenigingsondersteuning belangrijk om vitale sportverenigingen in ons dorp te behouden. Om aan deze ambitie invulling te geven, gaan wij in ieder geval inzetten op:

 1. Vrijwilligersbeleid en het werven en behouden van geschikt kader;
 2. Het werven en behouden van financiën in combinatie met PR- en marketing;
 3. Ieder jaar worden de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd onder de beweegaanbieders, waar vervolgens gerichte acties op worden ondernomen.
 1. Van jongs af aan vaardig bewegen

Wij vinden het belangrijk om bewegen al op jonge leeftijd aan te moedigen en te ondersteunen. Wij streven er naar om voor alle groepen en lessen gediplomeerd kader aan te stellen.

Daarnaast zetten wij onze ambitie kracht bij door:

 1. De inzet van buurtsportcoaches structureel te borgen. Zij zullen een deel van hun uren ingezet worden als vakleerkracht LO in het primair onderwijs;
 2. In samenwerking met de beweegaanbieders zullen er speciale introductielessen aangeboden worden om zodoende de kinderen een passende sport of activiteit te kunnen laten kiezen;
 3. De gemeente faciliteert dit (deels) met een subsidie voor de minder draagkrachtigen (bijvoorbeeld Jeugdsportfonds);
 4. In samenwerking met het Oostwende College wordt actiepunt b en c ook nagestreefd;
 5. De beweegaanbieders gaan actief aan de slag om pubers actief en in beweging te houden bij hun organisaties;
 6. Binnen het nog op te richten Sportplatform een stimuleringsfonds in te stellen voor de looptijd van het Sportakkoord.

Iedere sportvereniging kan een aanvraag indienen voor het opleiden van vrijwillig kader (maximaal niveau 2 binnen de Kwalificatie Structuur Sport) voor een bepaald percentage voor een opleiding met een maximum bedrag per op te leiden trainer.
Op deze manier willen wij de komende jaren vrijwillige sportleiders stimuleren om een erkend trainersdiploma te behalen.

 1. Inclusief sporten en bewegen

Wij vinden het belangrijk om sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te maken en te houden.

Meedoen aan sport én plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Bunschoters weinig of niet sport en/of beweegt. Veel organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en effectieve manier om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusief draagt bij aan het meedoen aan én het genieten van sport. Het gaat erom dat iedereen:

 • met plezier mee kan doen;
 • zich welkom voelt;
 • erbij hoort;
 • geaccepteerd wordt;
 • niet uitgesloten wordt;
 • eigen sportkeuzes kan maken.

Om meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving is het nodig dat enerzijds wordt ingezet op bewustwording zodat sport en bewegen vanzelfsprekend wordt voor iedereen. Anderzijds is het noodzakelijk dat op lokaal en/of regionaal niveau beweegaanbieders en andere betrokken organisaties ondersteund worden in het opzetten, uitbreiden en versterken van lokale en/of regionale samenwerkingen én het sport- en beweegaanbod.

Wij willen ons binnen het Lokaal Sportakkoord derhalve richten op onderstaande kwetsbare doelgroepen;

 • Leeftijd
 • Fysieke of mentale gezondheid
 • Etnische achtergrond
 • Seksuele geaardheid
 • Sociale positie

In het Sportplatform worden vraag en aanbod van en voor de genoemde doelgroepen in kaart gebracht. In eerste instantie zal er bij de al lopende initiatieven aangesloten worden om voor iedere doelgroep een passend aanbod te organiseren. Als niet iedere doelgroep een passend aanbod heeft, kan er door dit overlegorgaan een keuze gemaakt worden voor de meest noodzakelijke interventies om dit mogelijk te maken.

Daarnaast willen wij in samenwerking met de verschillende zorginstellingen, onderwijs instellingen en het bedrijfsleven een integrale campagne voeren om de inactieve inwoners actiever te maken.

 1. Positieve sportcultuur

Plezier in sport en bewegen is het fundament voor een leven lang actief blijven. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier en de veiligheid van de sporter. Uitsluiting en discriminatie gaan wij tegen. Dat vraagt aandacht van iedereen en ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren.

Om dit te verwezenlijken, komen wij het volgende overeen:

 1. Alle beweegaanbieders geven actief invulling hieraan om derhalve een positieve en veilige sportcultuur te realiseren.
 2. Samen met het Sportplatform wordt een manifest opgesteld, van de belangrijkste normen en waarden, welke wij bij de ingang van alle sport- en beweegaccommodaties ophangen.
 3. Het is de norm voor trainers, leraren en instructeurs om het welzijn van het kind boven winst te stellen.
 4. Spelregels en de wijze van handhaving daarop zijn zodanig dat zij een positieve sportcultuur bevorderen.
 5. Ouders en verzorgers zijn positieve supporters.
 6. Alle beweegaanbieders zetten zich actief in voor een veilig sportklimaat. Dat doen zij door de aanbevelingen vanuit de eigen sportbond op dit thema te implementeren binnen de eigen vereniging. Er wordt in ieder geval een vertrouwenscontactpersoon aangesteld en actief VOG-beleid ingevoerd voor sportkader.
 1. Duurzame sportinfrastructuur

Wij zetten ons in om een duurzame sportinfrastructuur te creëren spreken met elkaar af dat;

 • iedere vereniging met een eigen accommodatie actief aan de slag gaat met maatregelen voor het verduurzamen van de accommodatie,
 • de gemeente actief aan de slag gaat met maatregelen voor het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties,
 • het Sportplatform eventuele interventies promoot en initieert bij de accommodatiebeheerders.

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE