Aandacht voor sport in de verkiezingsprogramma’s

We mogen tevreden zijn met de aandacht die de lokale politiek heeft voor sporten en bewegen,” is de conclusie van Hans van Tricht, voorzitter van de stichting Sportplatform Bunschoten. “Bij het doorlezen van de verkiezingsprogramma’s lees je dat alle vijf lokale partijen ruimte bieden aan het thema ‘sporten en bewegen’. Dat doet ons deugd. We zien zelfs dat enkele partijen verder gaan door concrete speerpunten te benoemen.”

Invloed lokaal sportakkoord

“De voornaamste reden van de toegenomen aandacht op de politieke agenda is het Lokaal Sportakkoord,” is Van Tricht van mening. “Nagenoeg alle sportverenigingen en beweegaanbieders hebben samen met de politiek en belanghebbende instanties hun handtekeningen gezet. Dit heeft ertoe geleid dat ons Sportplatform in het leven is geroepen.”

De visies op sport en bewegen

In algemene zin spreken de vijf lokale partijen zich positief uit over sporten en bewegen.

CDA / Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Sport speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teamspirit en respect voor de ander.

SGP / Om fit, veerkrachtig en weerbaar te zijn, is bewegen en sporten belangrijk. Voor kinderen ter bevordering van de ontwikkeling van hun motoriek. Voor jongeren en volwassenen voor het tegengaan van overgewicht en andere leefstijl gerelateerde ziekten.

CAP / Sport en cultuur werken verbindend en dat mag gestimuleerd worden. In verbinding met elkaar ontstaan er mooie dingen.

CU / Sport stimuleert lichaam en geest tot optimale prestaties en bevordert een gezonde en vitale samenleving. Bij sporten staat plezier voorop.

VVD / Sport verbroedert, verbindt en geeft plezier en ontspanning. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen en onderhouden van sociale contacten.

Goede accommodaties, De Kuil als speerpunt.

Diverse partijen benoemen de sportaccommodaties. De CU ziet de noodzaak om voor de toekomst voldoende sportfaciliteiten te hebben, van openbare beweegplekken tot sportparken. Het CDA pleit voor het aanleggen van een extra trimbaan, en noemt als locatie Het Kleine Zeetje. Waar het kan, zet de VVD sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden.

De CAP ziet graag dat de exploitatie van sporthallen De Kuil en De Stormvogel nader bestudeerd wordt en aangepast. Sporthal De Kuil wordt in meer programma’s genoemd voor renovatie. Het CDA gaat het meest ver met het speerpunt dat De Kuil vernieuwd moet worden met meer ruimte voor het beoefenen van sport door bijvoorbeeld een extra zaal toe te voegen aan de sporthal.

Sportsubsidies

De SGP noemt het Jeugdsportfonds voor gezinnen die de sportcontributie niet kunnen betalen. Ook de CAP en CU pleiten voor jeugdsportsubsidies. Het CDA wil projectsubsidies instellen, die jeugd en anderen stimuleren deel te nemen aan sportieve activiteiten. Daarnaast wil de partij een onderzoek naar het opnieuw activeren van de Nota Stimulus.

De buurtsportcoaches worden genoemd bij de CU en de VVD. Hun inzet is belangrijk om de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.

De VVD ziet in de organisatie van sportevenementen een manier om Bunschoten op de kaart te zetten. En dan bij voorkeur de grotere sportevenementen als daar vraag voor is vanuit de organisaties.

Inclusief sporten

De meeste partijen zijn het erover eens dat de faciliteiten goed toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. “Dit is een mooi voorbeeld van inclusief denken,” stelt Van Tricht die de link legt met de ontwikkeling van inclusief onderwijs in de gemeente. De SGP schrijft dat ouderen en gehandicapten extra aandacht verdienen. Naast de positieve invloed die van bewegen uitgaat op de lichamelijke gesteldheid, bevordert het ook de sociale contacten en dus het tegengaan van eenzaamheid. De CU wil dat sport voor iedereen beschikbaar is, jong, oud, mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar. De VVD besteedt graag een vast deel van de sportsubsidie aan sporten voor ouderen en mensen met een beperking. Concreet worden wandelroutes genoemd met voldoende rustmogelijkheden.

Vrijwilligers

Het CDA wijdt als enige partij een hoofdstukje aan de vrijwilligers. De suggestie is om tijdens de huldiging der kampioenen ook de ‘Kampioen Vrijwilliger’ te eren. Dit kan bijvoorbeeld via een Pluim. Daarnaast zou de partij graag zien dat de gemeente stimuleert dat elke vrijwilliger bij jeugdactiviteiten een VoG-verklaring aanvraagt.

Buitenzwembad

Zwemonderwijs moet onderdeel blijven van het basisonderwijs, zegt het CDA, zodat in onze waterrijke gemeente zoveel mogelijk kinderen zwemvaardig zijn. Meerdere partijen benoemen dit. De CAP is van mening dat het zwembad behouden moet blijven en zo mogelijk uitgebreid met een buitenbad. Ook de CU maakt zich sterk voor de aanleg van een buitenzwembad, in combinatie met de voorzieningen die er al zijn bij De Duker. De VVD wil eerst goed kijken naar de financiële gevolgen per huishouden en wil de gehele bevolking betrekken bij deze vraag middels een referendum.

Gezonde voeding

Naast sport en bewegen, is voeding een belangrijke pijler. De CU wil dat de gemeente stimuleert dat sportclubs zich aan gaan sluiten bij Team:Fit, het initiatief om sportkantines gezonder te maken. Ook het CDA wil dat de gemeente gezonde sportkantines stimuleert. De SGP ziet het als een taak van de scholen om voorlichting te geven over bewegen, gezonde voeding en de gevaren van verslaving.

Vanuit het Sport- en Preventieakkoord zet de VVD in op de ondersteuning van sportclubs door de inrichting van een sportloket waar sportverenigingen terecht kunnen voor hulp en vragen. Hierbij wordt gedacht aan samenwerking met het Sportplatform Bunschoten.

Het begint met woorden …

“We zijn tevreden over de verkiezingsprogramma’s. Het begint met woorden,” glimlacht Hans van Tricht. “We kijken reikhalzend uit naar de daden.”