Interview

André Bos

Wij kennen in onze gemeente een sterke sport- en beweegcultuur, waar gedrevenheid en fanatisme vaak de boventoon voeren

Momenteel ben ik werkzaam als directeur-bestuurder bij Stichting Empower te Zwolle. Dit is een non-profit organisatie voor begeleiding van kinderen, jongeren en jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD.

Het uiteindelijke doel van de begeleiding van onze cliënten is deze middels het werken aan sociale én maatschappelijke competenties en bijvoorbeeld ook weerbaarheid, zo goed als mogelijk voor te bereiden op een zelfredzaam leven. Wij steken daarbij sterk in op sporten en bewegen met daarnaast een gezonde leefstijl. Wij werken hierbij samen met verschillende maatschappelijke partners, waaronder PEC Zwolle. Daarnaast wordt er wekelijks met onze hardloopgroep gewerkt aan de gestelde doelen. Dit is voor mij een inspirerende werkomgeving en ik ben trots om daar deelgenoot van te kunnen zijn.

De inwoners van Bunschoten-Spakenburg die mij kennen, zullen mij vooral associëren met basketbalvereniging BC Shooters. Na een jeugd zonder sport ben ik op mijn vijftiende met deze sport begonnen en heb het – op een korte onderbreking na – nooit meer los gelaten. Deze sport heeft mij enorm geholpen met mijn persoonlijke ontwikkeling en loopt qua “carrière” nagenoeg parallel met mijn werkbare leven. Momenteel mag ik als trotse voorzitter van deze vereniging met de overige leden van het bestuur, commissieleden en vrijwilligers samenwerken om de vereniging verder uit te bouwen. Een grote eer!

Vanuit mijn rol als voorzitter van BC Shooters kwam ik met de gemeente in contact, waar “toevallig” de eerste verkennende stappen werden gezet voor een landelijk initiatief: Het Lokaal Sportakkoord. Samen met Wil Bonneveld (Fysiohuis), Peter van Diermen (Formateur) én Frank Knoppers (Gemeente Bunschoten), mocht ik deelnemen aan de kopgroep. Na een aantal werksessies, enquêtes en fysieke bijeenkomsten kwam het breed gedragen Sportakkoord van onze gemeente tot stand. In dat akkoord zijn een aantal lokale speerpunten opgenomen die ertoe moeten bijdragen meer mensen in beweging te krijgen.

Mijn naam is André Bos, 51 jaar, getrouwd met Hannita en vader van twee zoons, Ramon en Morris.

Na het afronden van de HAVO in 1989 ben ik begonnen met mijn eerste baan en heb ik mij door middel van opleidingen op verschillende gebieden en door (werk)ervaring binnen diverse branches verder ontwikkeld.

Om het akkoord verder gestalte te kunnen geven is het onafhankelijke orgaan “Stichting Sportplatform Bunschoten” opgericht. Wij zullen ons als bestuur hard maken voor de speerpunten van het overeengekomen akkoord.

Persoonlijk vind ik het bijzonder dat juist nu alles lijkt samen te komen bij het gene waar ik veel aan te danken heb: Sporten en bewegen! Mijn ontwikkelingen in de sport hebben mij geholpen in mijn carrière en persoonlijke groei en houdt mijn gezondheid op peil. Allemaal ingrediënten voor mij om deel te nemen aan het platform.

Mijn speerpunt is ‘positieve sportcultuur’. Dit speerpunt hangt boven de ambitie dat overal met plezier, een veilig gevoel, eerlijkheid en zonder zorgen gesport en bewogen kan worden.

Wij kennen in onze gemeente een sterke sport- en beweegcultuur, waar gedrevenheid en fanatisme vaak de boventoon voeren. Uiteraard gaat daar ook plezier mee gepaard. De realiteit is echter, dat niet iedereen daarop in kan haken en vanwege het hoge prestatieve gehalte (mogelijk) niet in staat zijn mee te komen. Dit heeft zijn (negatieve) weerslag op het plezier van de desbetreffende sporter. Uiteindelijk haakt deze persoon af en gaat mogelijk nooit meer sporten en/of voldoende bewegen.

Persoonlijk ben ik in de basketbalsport altijd behoorlijk gedreven en fanatiek geweest, de prestatie was voor mij altijd het belangrijkst. Dat competitieve zit nog altijd in mij, maar het is voor mij steeds meer duidelijker geworden, dat juist plezier hét fundament is voor een leven lang sporten en bewegen.

Binnen een positieve sport- en beweegcultuur zal het aantal potentiële afhakers afnemen. Het doel moet zijn dit te reduceren naar nul. Het prestatieve facet binnen verenigingen en ook beweeg- en sportaanbieders mag nooit ten koste gaan van het plezier van de sporter, het sportende kind en andere kwetsbare doelgroepen zoals minder validen. Uitsluiting, uitval en discriminatie willen we tegengaan. Dat is mogelijk door onder andere het bevorderen van een positieve sport- en beweegcultuur. Vooropgesteld is het niet zo, dat er binnen onze gemeente een negatieve cultuur overheerst. Het tegenovergestelde is waar. Er zijn alleen nog wel stappen te maken, zo ook bij mij persoonlijk.

Hier – de ambitie om een positievere sport- en beweegcultuur te bewerkstelligen – wil ik voor staan en dit vanuit het platform stimuleren, samen met iedereen binnen onze gemeente!

Sportplatform Bunschoten

DOE MEE